מוצרי החנות
כורסאות הקמה מיטות מתכווננות שולחנות מתכוננים חדר רחצה ניידות ושיקום אביזרים למטבח מתנות ופנאי ספיגה שמיעה וראיה
  
0

תקנון האתר


תקנון "הדיבר החמישי"- www.hadiber.co.il

ברוכים הבאים לאתר "הדיבר החמישי":

כללי

אתר "הדיבר החמישי" (להלן- "האתר") משמש כחנות וירטואלית ו/או כקטלוג וירטואלי והוא הוקם ומופעל כמותג
בבעלותה של אלונים אחזקות אגש"ח בע"מ (להלן "אלונים אחזקות"), אשר כתובתה בקיבוץ אלונים.
האתר מספק מידע ותכנים על מוצרים ושירותים שונים של הדיבר החמישי ומאפשר את רכישת המוצרים ו/או השירותים באמצעות האינטרנט ו/או באמצעות הטלפון ו/או רכישה בחנות.

מובהר כי כל זכות או חובה של הדיבר החמישי הנובעת מתקנון זה, תיחשב כזכות או חובה של אלונים אחזקות, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של כל פונה לפנות תחילה אל צוות הדיבר החמישי על פי פרטי הקשר המתפרסמים באתר.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.
השימוש באתר מותנה וכפוף להסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה, תנאיו, התניותיו והודעותיו.
כל המשתמש באתר, לרבות כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר, כי הוא קרא את תקנון האתר בטרם כל שימוש באתר, הוא מודע לתקנון וכי הוא מכיר את הכללים וההוראות, מסכים להם ומסכים לתנאי התקנון אשר מהווים חלק מהסכם מחייב שבין המשתמש לבין הדיבר החמישי וכן מצהיר ומתחייב כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מפעיליו ו/או בעליו ו/או מי מטעמם, למעט טענות הקשורות להפרה מפורשת של התחייבויות הדיבר החמישי.
הדיבר החמישי שומרת על זכותה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להפסיק את הפעילות באתר ו/או לערוך שינויים באתר, בתוכנו ובמידע הכלול בו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
הדיבר החמישי זכאית לשנות ו/או  לעדכן את התקנון המידע הכלול באתר בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת. כל שינוי כאמור יחייב מרגע פרסומו באתר.
בתקנון זה פירוש המונחים הבאים יהיה כדלקמן:
"מידע" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, צילומים, תמונות, ציורים, שרטוטים, רישומים ולרבות עיצובם של הנ"ל.
"משתמש" או "רוכש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או רוכש באמצעותו מוצרים ו/או שירותים.
"פעולה" – רכישה ו/או הזמנה ו/או הצעה לרכישה של מוצרים או שירותים.

תנאי הזמנת/רכישת מוצרים ו/או שירותים.

מובהר בזאת, כי כל אדם הכשיר לבצע פעולת רכישה של מוצרים מסוג המוצרים המוצעים באתר, רשאי לבצע פעולות רכישה, ללא הגבלה, בכפוף להנחיות וההוראות באתר, לתנאי תקנון זה ולדרישות כל דין ובכפוף לכך שאם המשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או מי שנדרש לקבלת הסכמת צד ג' לביצוע פעולה, הוא אכן קיבל את הסכמת צד ג' לפעולה.
פעולות רכישה של מוצרים מאתר הדיבר החמישי, נעשות באמצעות האינטרנט ו/או באמצעות הטלפון ו/או ישירות בחנות הדיבר החמישי.
אמצעי התשלום הם: כרטיסי אשראי (ויזה, ישראכרט, מסטרקרד ואמריקן אקספרס בלבד) ו/או תשלום במזומן. המחאות יתקבלו לפנים משורת הדין ובהחלטת מי מטעם הדיבר החמישי .
בעת ביצוע פעולה באינטרנט, יועברו הפרטים לשרת מאובטח בפרוטוקול הצפנה SSL.
כל המוצרים הניתנים לרכישה באתר, מוצעים על פי שיקול דעתה הבלעדי של הדיבר החמישי. הדיבר החמישי אינה מתחייבת להציע באתר את כל או איזה מן המוצרים שהיא מציעה לרכישה בחנות
הדיבר החמישי מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
תנאי מוקדם לאישור ההזמנה הוא, כי נתקבל אישור נציג הדיבר החמישי כי המוצר מצוי במלאי הדיבר החמישי ו/או במלאי הספק. היה והמוצר אינו קיים במלאי, תודיע הדיבר החמישי לרוכש על העדר המוצר במלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) ו/או תבטל כל חיוב בגין פעולת הרכישה.
ההצעה תחשב כברת ביצוע, רק לאחר שחברת כרטיס האשראי תאשר את ביצוע החיוב ו/או לאחר פירעון ההמחאה ו/או עם קבלת התמורה במזומן.
במקרים שהאתר ו/או נציג הדיבר החמישי מציע מוצרים במבצע ו/או בהזמנה מיוחדת ו/או בתנאים מיוחדים, תהא ההצעה בת תוקף בהתאם לתנאים המיוחדים כפי שיסוכמו בין נציג הדיבר החמישי למזמין.
לצד מוצר שיוצע לרכישה באתר, יופיע מחיר נקוב בשקלים חדשים כשהוא כולל מע"מ כחוק (אלא אם כן צוין אחרת במפורש). במקרים בהם המידע הינו כללי ויש לקבל נתונים ומידע נוסף מהלקוח על מנת לתת הצעת מחיר מפורטת, לא יוצג מחיר באתר. המחיר אינו כולל דמי משלוח ואו הובלה (למעט מוצרי ספיגה).
בכל מקרה שבאתר הדיבר החמישי, נקוב בטעות מחיר שגוי, הדיבר החמישי שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה, תוך מסירת הודעה מתאימה למזמין.

משלוחים ומועדי האספקה
אספקת המוצרים תתבצע באמצעות דואר ישראל ו/או באמצעות שליחים ו/או באיסוף עצמי מחנות הדיבר החמישי, בשעות הפעילות. הדיבר החמישי מעמידה לרשות קהל לקוחותיה משלוחים עד הבית.

דמי המשלוח הנקובים בפרטי המכירה אינם כוללים הובלה לקומות גבוהות ו/או כאשר נדרש כוח אדם נוסף ו/או מיומן ו/או שימוש באמצעים מיוחדים ו/או פירוק והרכבה.(להלן: "הובלה חריגה") במקרה של הובלה חריגה, ייגבה תשלום נוסף על דמי המשלוח הרגילים, בהתאם למען המסירה ואמצעי ההובלה והאספקה הנדרשים.

דמי המשלוח ישולמו בעת ביצוע ההזמנה באתר, בהתאם לנתונים שמסר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה. ככל שתתגלה אי התאמה בין הנתונים שמסר הלקוח לבין התנאים הקיימים בשטח לצורך אספקת המוצר, יחויב הלקוח בתשלום ההפרשים המגיעים לדיבר החמישי ו/או מי מטעמה, בגין דמי משלוח.

הדיבר החמישי תהא רשאית להתנות אספקת מוצר לשטחים שמעבר לקו הירוק ולאילת בעלות משלוח שונה.

בנוסף, אספקת מוצר מעבר לקו הירוק הינה על פי שיקול דעתה הבלעדי של הדיבר החמישי ועלול להיפסק מעת לעת, בהתאם למצב הביטחוני באזור.

 

מועדי האספקה של המוצרים ו/או השירותים יהיו בהתאם למועדים כפי שפורט לגבי כל אחד מהמוצרים ו/או השירותים.
מועדי האספקה הנ"ל לא יחולו במקרים בהם המוצר לא מצוי במלאי ו/או כאשר צוין במפורש כי רכישת המוצר מותנית בהזמנה מיוחדת ו/או בתנאים אחרים.
הדיבר החמישי לא תהא אחראית על עיכובים ו/או שיבושים באספקת המוצר התלויים בגורם שלישי שאינו בשליטת הדיבר החמישי.
אספקת המוצר תבוצע לשם ולכתובת שימסרו על ידי הרוכש ו/או שהוכנסו על ידי הרוכש למערכת, בעת ביצוע פעולת הרכישה. הדיבר החמישי לא תהא אחראית לטעות בביצוע עסקת הרכישה, הנובעת מהכנסת פרטים שגויים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

במידה ויתברר לדיבר החמישי כי אינה יכולה לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן, ושלא היו בשליטת הדיבר החמישי, תהיה הדיבר החמישי רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

הדיבר החמישי לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכי הלקוח ו/או למפרט הטכני.הדיבר החמישי  לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו/או הובלתם ו/או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים. הדיבר החמישי לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תבצע באתר, על ידי צד שלישי, שאינו בשליטתה.

תעודת אחריות של היצרן/היבואן, ככל שישנה, תועבר ללקוח ע"פ החוק, ותהיה תקפה בכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן(אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו- 2006.

 

אם לאחר ביצוע ההזמנה  של המוצר מתברר שהמוצר אזל, רשאית הדיבר החמישי לבטל את ההזמנה.

ולהודיע על כך ללקוח בתוך 3 ימי עסקים. לחילופין רשאית הדיבר החמישילהציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחר הלקוח שלא לרכוש את המוצר החלופי - תבוטל המכירה וחשבונו לא יחויב. היה והדיבר החמישי תבטל את המכירה כאמור לעיל, לא תהיה ללקוח ו/או תביעה כלפיה.

מבלי לגרוע מן האמור בתקנון זה, הדיבר החמישי שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה ו/או למנוע מאדם להשתמש באתר אם הוא ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או מסר לדיבר החמישי פרטים שגויים ו/או הפר תנאי התקנון ו/או הוא ביצע מעשה שיש בו כדי לפגוע בפעילות הדיבר החמישי.


ביטול רכישה: מדיניות החזרת ו/או החלפת מוצרים.

זכותו של הרוכש לבטל רכישת מוצר אשר סופק לו, תהא בכפוף לחוק הגנת הצרכן ובהתאם לתנאים הבאים:

ביטול הרכישה והחזר כספי/זיכוי, יינתן, בתנאי שהמוצר יוחזר לחנות הדיבר החמישי שבקיבוץ אלונים, תוך 14 ימים מיום קבלתו, כנגד הצגת חשבונית הרכישה/פתק החלפה ובתנאי שלא נעשה כל שימוש במוצר, אלא אם התברר כי המוצר פגום.
הרוכש לא יוכל לבטל רכישת מוצר שבוצעה בו הרכבה מיוחדת, אלא באישור מראש.
הרוכש לא יוכל לבטל רכישת מוצר בהזמנה מיוחדת.
הרוכש לא יוכל לבטל רכישת מוצר אשר מעצם טיבו, ניתן להקלטה, שעתוק ושכפול ו/או כאשר אריזתו המקורית נפתחה ו/או נפגעה.
במקרה שהדיבר החמישי תאשר ביטול עסקה לגבי מוצר שנרכש באמצעות האינטרנט או הטלפון- הדיבר החמישי תזכה את הרוכש במחיר ששולם בניכוי דמי טיפול ומשלוח: 5% מערך הקנייה או 100 ₪ הנמוך מבניהם, כקבוע בחוק.
במקרה שהדיבר החמישי תאשר ביטול עסקה לגבי מוצר שנרכש בחנות- הדיבר החמישי תעניק לרוכש החזר כספי, בניכוי דמי טיפול ומשלוח.
הדיבר החמישי תהא רשאית לדרוש מהרוכש דמי ביטול ו/או ניכוי הוצאות משלוח, למעט במקרה שהמוצר היה פגום.

אחריות מוגבלת

כל המוצרים והשירותים המוצעים למשתמש לרכישה באתר הינם כפי שהם.
תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע למשתמש כי יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המראה במציאות.
חלק מהמוצרים המפורסמים באתר, לא נוסו ולא נבדקו על ידי הדיבר החמישי, ועל המשתמש חלה האחריות לוודא את התאמת המוצר לצרכיו ו/או להתייעץ עם מומחה רלוונטי. הדיבר החמישי לא תישא בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.
האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על היצרן/נותן השרות.
באתר מתפרסם מידע מגוון הכולל כתבות, ידיעות, ונתונים שונים. מידע זה מוגש כשירות למשתמשים בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. הדיבר החמישי משקיעה מאמץ רב כדי לדייק באיסוף המידע, אך אינה אחראית לתוכנו של המידע, לטעויות, שיבושים, אי דיוקים וכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.
באתר מתפרסם מעת לעת מידע בנושאי איכות חיים, בריאות, בטיחות רפואה וכדומה. על המעוניין להשתמש במידע זה,  לבדוק אותו ולאמתו טרם השימוש. הדיבר החמישי לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת וכל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי או ייעוץ מקצועי אחר.


המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהדיבר החמישי אינה אחראית לכל שימוש שייעשה, בין במישרין בין בעקיפין, במוצרים ו/או בשירותים שיסופקו באמצעות הדיבר החמישי וכי הוא יהא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שייעשה בהם.
המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהדיבר החמישי פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל,
במידה שיתפרסם באתר מידע ו/או קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים כדוגמת כתבות, מאמרים, פרסומים וכיו"ב. הדיבר החמישי ו/או מי מטעמה, לא יישאו באחריות בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.
המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. הדיבר החמישי אינה אחראית למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם הדיבר החמישי. הדיבר החמישי לא תישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
הדיבר החמישי אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
הדיבר החמישי לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה ו/או נזק, ישיר או עקיף, מכל מין וסוג, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, במידע המתפרסם בו ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע ו/או חדירה למחשבים, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
הגנת הפרטיות

פרטיות וסודיות:

 פרטי פעולת הרכישה ישמשו את הדיבר החמישי לצורך ביצוע עסקה זו בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט חברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי הדיבר החמישי תשמור את פרטיו במאגר הנתונים (למעט פרטי כרטיס האשראי).

בעת ההזמנה של מוצרים או שירותים אחרים, יידרש המשתמש למלא טופס רכישה, על פי ההנחיות המופיעות בו.
 
הדיבר החמישי שומרת על הזכות לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתו ותכניו. הדיבר החמישי תוכל ליצור קשר עם המשתמש ולעדכן אותו בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי הדיבר החמישי או על ידי אחרים עמם תתקשר הדיבר החמישי וכן להעביר למשתמש הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או על ידי כל דרך אחרת אשר הלקוח העניק ליצור עמו קשר.
בנוסף, הדיבר החמישי רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.
זכויות וקניין רוחני

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שכל זכויות הקניין הרוחני באתר זה, לרבות הלוגו וכל הסימנים של הדיבר החמישי וכן זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה שמורות ושייכות להדיבר החמישי ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין הדיבר החמישי לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו להדיבר החמישי לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש לפרסם לשנות או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מהדיבר החמישי, מראש ובכתב.
הצגת פרטים אישיים כוזבים אסורה ומהווה עבירה פלילית. הדיבר החמישי לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית של משתמש באתר.
המשתמש מתחייב כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, ביצוע של כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת הדיבר החמישי מראש ובכתב.
סמכות שיפוט

מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הדיבר החמישי.
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לתקנון זה ו/או לרכישת מוצרים ו/או שירותים באתר, מוקנית לבית המשפט המוסמך בנצרת עילית, אשר ידון בהתאם לדין הישראלי ולחוקי מדינת ישראל.
כל הודעה לרוכש תבוצע לפי הכתובת והפרטים שנמסרו על ידי הרוכש בעת ביצוע פעולת הרכישה. הודעה שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

אישור התקנון

בעת ביצוע הרכישה, מצהיר המזמין כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר הדיבר החמישי. כמו כן, הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הדיבר החמישי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות הדיבר החמישי על פי תקנון זה.